Cég keresés

Jánoshida Község Önkormányzata

   
Cégnév Jánoshida Község Önkormányzata
Székhely Jánoshida 5143 Fõ út 28.
Levelezésinév Jánoshida Község Önkormányzata
Levelezésicím Jánoshida 5143 Fõ út 28.
Telefon 57/558-060
Fax 57/558-061
Üzleti ajánlat Galéria,turizmus,könyvtár,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok ellátása Jánoshida Jász-Nagykun-Szolnok megyében a Zagyva alsó folyása mentén fekszik, Szolnoktól, a megyeszékhelytõl, ahol a folyó a Tiszába ömlik, kb. 30 kilométerre. A jászberényi kistérséghez tartozik, aminek névadó központja, Jászberény kb. 20 km-re található a megyeszékhellyel ellentétes irányban. Jánoshidát mindkét várossal a 32-es fõút és a hatvan-szolnoki vasútvonal köti össze. Területe síkvidék, a Zagyva árterülete, közepesen vagy jól termõ vályogtalajjal.
Kulcsszavak Galéria,turizmus,könyvtár,közigazgatás,közterület fenntartás,önkormányzati feladatok ellátása.
Céginfo A legkorábbi településnyomok a bronzkorból, az ún. hatvani kultúra idejébõl, i.e 1800-1700 tájáról valók. Az avarok idején is lakott hely volt – nagy jelentõségû volt az avar kettõs síp megtalálása – és folyamatosan az is maradt, mert itt volt alkalmas átkelõhely, rév a Zagyva folyón. 1186 körül III. Béla adománya folytán premontrei szerzetesek telepedtek le itt. Érett román stílusban épült monostoruk alapítója Jób váci püspök, a késõbbi esztergomi érsek lehetett. Erre utalnak a jánoshidai és a késõbbi esztergomi érseki építkezések stílusbeli hasonlóságai. A premontreiek Keresztelõ Szent János-nak szentelt templomot építettek. A község neve ekkoriban Szentkereszt volt, a késõbbi Jánoshida nevet valószínûleg a templom védõszentjérõl kapta. Késõbb prépostsági központ lett a monostor. 1294-ben a csehországi leutomisli prépostság fiókja volt a monostor, késõbb a morvaországi zabrdovici apátság felügyelte egészen a mohácsi vészig. 1426-ban az oklevelek, mint vámszedõhelyet említik a községet, ami ekkor Heves megyéhez tartozott. 1465-ben a kolosmonostori apátságnak is vannak itt birtokrészei, és ekkor a község neve már Jánoshida. 1470 körül rendezték a prépostság birtokait, ekkor a községhez tartozott Mizse puszta és Szászberek nagy része. A 15. század végén egy ideig Külsõ-Szolnok megyéhez tartozott. 1536-ban egy török támadás következtében Jánoshida a prépostsággal együtt szinte teljesen elpusztult. A hódoltság után dunántúli és morva telepesek érkeztek, valamint a premontrei kanonokrend is visszaköltözhetett. 1688-ban I. Lipót adományozott itt birtokot Meyners Kázmér kanonoknak, amit halála után báró Pfendler Miksa örökölt (mások szerint visszaszállt a zabrdovici apátokra). Ekkor zárda is épült itt. 1696-ban az összeírás a szabad, adómentes falvak között sorolja fel. Az 1715-ös összeírás szerint a falu Pest megyéhez tartozott, 26 jobbágy és 7 zsellér 136 köböl szántót és 26 köböl kaszásrétet mûvelt. 1757-ben barokk stílusban teljesen átépítették a megviselt templomot, majd késõbb a rendházat is, aminek homlokzata 1830-ban, klasszicista stílusban készült. 1785-ben II. József feloszlatta a premontrei rendet, a községet pedig a vallástanulmányi alaphoz csatolta. Intézkedéseinek visszavonása után 1802-ben már ismét a premontreieké volt a falu, ekkor a csornai prépostsághoz tartozott. 1850-ben a Jász-Kun kerületek fõkapitánya kérte, hogy a jobb közbiztonság érdekében a falut a Jászkerületekhez csatolják, de az továbbra is a kecskeméti kerülethez tartozott. 1854-ben Jánoshidát Pest megyétõl visszacsatolták Heves megyéhez. 1876-ban a községet Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez csatolták és a jászsági felsõjárásba osztották be. 1907-ben a Kohner-uradalom 73 arató és cséplõ munkása sztrájkba lépett, követelve a cséplési rész felemelését. 1919-ben a Tanácsköztársaság idején itt állomásozott a 31. vörös gyalogezred. 1928-ban megalakult a Jánoshidai Sportegyesület labdarúgó szakosztállyal. A második világháborúban a község 154 lakója halt meg, s közel ugyanennyi volt a rokkantak, árvák és özvegyek száma. A fegyverek 1944. november 12-én hallgattak el. 1949-ben 16 taggal megalakult a község elsõ termelõszövetkezete, a Dimitrov. 1950. október 22-én megalakult a községi tanács 49 taggal, ami 1989. szeptember 20-án tartotta utolsó ülését. Az 1956-os forradalom nem nagyon érintette meg a falut.
Weboldalwww.janoshida.hu
E-mail

Képek